Generalforsamling i Læborg Sogns Lokalråd 25/2-2017

Beretning 2016

Så er der igen gået et år, Et år hvor der har været har stor aktivitet på flere fronter.
Indvielse af ny tilbygning på Vejen Friskole til over 6mill kr. Det er et rigtig
flot byggeri, som I kan være rigtig stolte af.
Det er selvfølgelig den store tilgang af elever der er baggrund for udvidelsen og som har gjort det nødvendig-men nye elever kommer kun hvis man har noget at tilbyde både pædagogisk og fysiks.
Indvielse af ny boldbane var også en milepæl der blev festlig indviet i forbindelse med sportsfesten en rigtig dejlig plads som ligger perfekt i forhold
til klubhus og multihus. Lokalrådet har sat et beløb af, som kan bruges i fællesskab med andre midler, til etablering af aktivitets muligheder som ikke er boldspil.
Så vil vi også gerne sige tillykke til Niels og Asta med byggeriet ved kirken,
det har pyntet rigtig meget på Læborg by.

Der er nu kommet en løsning på” Kartoffelkogerhuset” som bliver fjernet i den nærmeste fremtid- det vil pynte rigtig meget. Stor tak til dem der står bag økonomien.

Lokalrådet inviterede til borgermøde i april. Formål: udarbejde ny Udviklingsplan for Læborg Sogn
Landdistrikts udvalget i Vejen Kommune vil gerne høre hvordan vi hver især
tror udviklingen vil gå i lige vores område
Det blev en rigtigt stor succes, med et meget stort fremmøde på i alt 85 personer.
Der kom rigtig mange gode ideer og forslag, som vi så senere sammenskrev til en realistisk udviklingsplan for de næste 5-10år for Læborg sogn.
Der blev indsendt lignende planer fra de fleste andre lokalråd i kommunen.
Senere har der været et fællesmøde med lokalrådene og Landistriksudvalget
Hvor de samlede ønsker for udviklingen i landsbyer i Vejen kommune blev fremlagt
Man kan gå ind på vores hjemmeside Læborg.dk og læse mere om Udviklingsplanen.

Vi har igen i år indbudt alle foreninger til dialog møde, alle inviterede mødte op med 1-2 repræsentanter, der blev udvekslet erfaringer og forslag. På mødet kom der forslag fra lokalrådet, om en ” Velkomstpakke” til nye borgere i Læborg sogn. Velkomstpakken vil indeholde et års gratis medlemskab i de fleste foreninger, en informationsfolder om Læborg sogn og en kalender.
Der er nedsat et lille udvalg, som er i gang med at samle informationer til en folder.

Hjemmesiden Læborg.dk var sidste sommer udsat for et hacker angreb og var derfor mere eller mindre brudt ned. Derfor har vi så sammen med andre brugere investeret i en mere fremtids sikret løsning, Det har kostet en del kr, men enten har vi en hjemmeside der fungere, eller også skal vi slet ingen have.
Hjertestarter ved Multihus: Menighedsråd og lokalråd overtager fremover udgifter til service og vedligehold af hjertestarter. Lokalråd skal sørge for afholdelse af kursus i betjening af hjertestarter

Landsbypedel: Alle Landsbyer i Vejen Kommune har nu en ”Landsbypedel” som kontaktperson vedr. mindre vedligehold og reparationer – han holder øje med området. Der ud over har man så en lokal udpeget person som er i tæt kontakt med pedellen. I Læborg er det Orla Hansen.

Fortov: Der vil i løbet af sommer 2017 blive anlagt fortov fra parkeringsplads ved Forsamlingshus til busstoppested på Læborgvej.
Desuden har vi et ønske om fortov langs Læborg Kirkevej mellem Læborggård og Fru Mettes vej, vi tror på det vil blive bevilget i den nærmeste fremtid.
Et ønske er også, at få fortov helt ned til stadion på Læborg Kirkevej.

Kalender er igen i år fuld sponsor betalt, der er desværre lidt fejl og mangler i
den i år det beklager vi. Der vil fremover være flere der skal læse korrektur
på den, men ellers er der stadig et stort ønske om at modtage den.

Grøfterensning: Blev igen afholdt med god deltagelse og vil blive afholdt på samme måde i år, dato 2 april

Fremtiden: Læborg er nu med på den fremtidige Bosætningsplan i landområder
Dvs. Start på byggemodning af kommunale grunde 2019, lokalrådets opgave bliver sammen med kommunen at finde egnede arealer, vi har peget på et område nord for skolen langs Læborgvej, det mener vi stadig kunne være en god løsning

Årets Landsby: Lokalrådet står bag en lille gruppe, som vil prøve at få Læborg
Nomineret, som deltager i konkurrencen om titlen Årets Landsby. Evt. udnævnelse sker i forbindelse med folkemødet på Bornholm til sommer.
Gruppen består af Ebbe, Finn og Steen, måske vil nogen blive kontaktet om oplysninger indstillingen.

Til slut tak til sponsorer af kalender
Tak for samarbejde med bestyrelse og suppleanter.

 

Referat fra Læborg Sogns Generalforsamling d. 25.2.2017


Punkt 1:
H.C. Hansen valgt til dirigent.
Punkt 2:
Stemmetællere Lene S. Nielsen og Finn P. Nielsen.
Punkt 3:
Formandens beretning blev godkendt.
Bemærkninger og kommentarer til formandens beretning:
I forbindelse med hastigheds dæmpning ved skolen, forsamlingshuset og Kirken kom der flere forslag fra forsamlingen. Lokalrådet vil lade Kommunens fagfolk komme med et forslag.
Hjemmesidens link til andre foreninger er ikke opdateret til disses nye hjemmesider. Foreningerne opfordres til at kontakte V Marketing.
Den nye Landsby pedel ordning bliver annonceret på laeborg.dk.
Punkt 4:
Regnskabet godkendt.
Punkt 5:
Forslag til bestyrelsen Steen Nielsen, Ivar Esager og Kenneth Eichmeier.
Valgt til bestyrelsen: Steen Nielsen og Ivar Esager.
Punkt 6:
Forslag til suppleanter: Therese Christensen, Ebbe Hansen og Kenneth Eichmeier.
Valgt som suppleanter: Therese Christensen og Ebbe Hansen.
Punkt 7:
Genvalg af H.C. Hansen og Niels Bøgedal.
Punkt 8:
Ingen indkomne forslag.
Punkt 9:
Ros til modellen med 4 generalforsamlinger på en dag.
Arbejdsgrupper fra Borgermødet er på ”pause” lige nu.
Orla sagde tak til Ib Ravn for hans store indsats i Lokal Rådet gennem 10 år i bestyrelsen.
Referent: Steen Nielsen.