ANALYSEPROGRAM 2016 - 2019
 
Som følge af et EU-direktiv er der kommet en bekendtgørelse (nr. 871 af 21. september 2001) med betegnelsen :
"Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg" Denne bekendtgørelse stiller krav om flere analyser, ligesom et krav om, at vandværket mindst én gang om året informerer forbrugerne om vandkvaliteten.
For enkelte af analyserne kan man få nedsat antallet af undersøgelser, når et bestemt antal analyser ikke har vist overskridelser af grænseværdierne. I henhold hertil har Læborg Vandværk mulighed for, at få nedsat hyppigheden af analyser for organiske mikroforureninger og uorganiske sporstoffer.

Læborg Vandværk har altid redegjort for kvaliteten i forbindelse med generalforsamlingen, ligesom analyseresultaterne offentliggøres på denne internet-adresse. Desuden angives de vigtigste resultater i den lovpligtige redegørelse, som udsendes hvert år til alle forbrugere sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

 
På baggrund af det nye EU-direktiv og den nye bekendtgørelse har Vejen Kommune, som fører tilsynet med vandværket, udarbejdet et analyseprogram.
Flg. betegnelser er anvendt :
Be: Begrænset kontrol (i ledningsnettet)
N: Normal kontrol (på vandværket)
U: Udvidet kontrol (på vandværket)
Us: Kontrol med uorganiske sporstoffer (på vandværket)
Om: Kontrol med organisk mikroforurening (på vandværket)
Bo: Boringskontrol (i de enkelte indvindingsboringer, som vi har 2 af)
HVAD ANALYSERES DER FOR :
Be: Udseende, lugt og smag, klarhed (subjektiv vurdering)
Ledningsevne, temperatur, pH
Jern, ilt
Coliforme bakterier, E. coli bakterier, Kimtal ved 22oC
N: Som Be samt
NVOC
Ammonium, mangan, chlorid, fluorid, nitrat, nitrit
Kimtal ved 37oC

I visse tilfælde (stor normal kontrol) analyseres også for
Sulfat, Total-P
U: Som N samt
Turbiditet, farvetal, inddampningsrest, hårdhed
calcium, magnesium, natrium, kalium, hydrogencarbonat, total-P
Aggressivt CO2, svovlbrinte, methan, sulfat
Us Arsen, bor, nikkel
Om: Bl.a. :
Pesticider og deres nedbrydningsprodukter (i alt 32 forskellige)
De aromatiske kulbrinter benzen, toluen, xylenerne samt naphtalen
Forskellige organisk chlorforbindelser, såsom trichlormethan

De konkrete forbindelser fremgår af analyseresultaterne.

Bo: Som U og Om
 
ANALYSEPROGRAM FOR LÆBORG VANDVÆRK
2016 : Be, N
2017 : Be, U,Us
2018 : Be, N, Om, Bo (vestlig boring)
2019 : Be, U
Desuden udtages en årligt en analyse for BAM i begge boringer.