Lørdag d. 24.2.2018 i Læborg forsamlingshus

Dagsorden

1. Valg af dirigent
HC Hansen valgt. Generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

2. Valg af 2 stemmetællere
Lene Pedersen og Liselotte Hansen valgt

3. Formanden aflægger beretning for rådets virke i 2017
Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder i perioden.
Velkomstfolder
Lokalrådet har lavet en velkomstfolder, hvor vi ønsker nye borgere i Læborg, Gammelby, Nyby og Drostrup velkommen til vores sogn. Vi vil med denne velkomstfolder give de nye borgere et lille indblik i, hvad sognet er for en ”størrelse”. Man får også et overblik over aktiviteter og sociale begivenheder. Som noget særligt tilbyder nogle foreninger et gratis medlemskab det første år man bor her.
Dialogmøde med økonomi- og Landdistriktsudvalget
Den 28. marts møde med udvalget og embedsmænd med opfølgning af igangværende sager og drøftelse af ønsker fra lokalrådet. En ny landdistriktspolitik er blevet vedtaget i 2017.
● Der er blevet etableret fortove ved Læborgvej og Læborg kirkevej. Vi ønsker at der etableres fortov ved Læborg Kirkevej fra Fru Mettes vej og ned til fodboldbanen.
● Hastighedsdæmpning ved skole, forsamlingshus og kirken er noteret.
● Udstykning af boliggrunde nord for skolen ved Læborgvej er med i den nye Lokalplan for Vejen Kommune. Arbejdet med projektering forventes at starte 2019.
● Fokus på forskønnelse bl.a. med nedrivning af ruiner.
Ansøgning Landdistriktspuljen
Lokalrådet ansøgte om 75.000 til en Multibane, men fik desværre afslag. Projektet er foreslået af lokale foreninger og vil være en del af de aktivitets muligheder der skal etableres på fælles området ved Multihuset. Støtteforeningen foreningen fra Vejen Friskole bidrager med 100.000. Nordea Lokalfonden har givet tilsagn om 15.000.
Grøfterensning.
Grøfterensning i Læborg sogn blev afholdt d. 2. april. Fint fremmøde af både børn og voksne. I år foregår grøfterensning d. 22. april.
Dialogmøde medlokale foreninger
Lokalrådet har igen afholdt dialog møde med sognets foreninger og intuitioner. På mødet blev der udvekslet gensidig information, koordination og forslag til nye tiltag. Som noget nyt blev der lavet en koordinerings øvelse med Aktivitetskalender som er en ”forløber” for Læborg kalenderen. Lokalrådet oplever en god opbakning til dialogmødet hvor repræsenter fra foreningerne mødes og udveksler erfaringer og hvad der rører sig i sognet.
Læborg kalenderen
Kalenderen 2018 er fuldt sponsorbetalt, stor tak til sponsorer. Foreningerne bidrager med tekster og aktuelle billeder. Kalenderen giver et godt billede af hvad der rører sig og hvad vi er for en ”størrelse” både ind af til men også til vores omverden
Fremtiden
At være ”paraply” for lokale foreninger og være kontakten eller formidler til kommunen.
Med udgangspunkt i de tre fokus områder fra Læborgs Udviklingsplan vil vi bl.a. arbejde med:
● Fællesskab og nye borgere - nye tiltag understøttes af Lokalrådet
● Natur og fritid - støtte projekter som, bålhytte på spejderpladsen og Multibane
● Bosætning og Infrastruktur - nye bolliggrunde i 2019, trafiksikkerhed og forskønnelse
Samarbejdet i sognet
Tak for det gode samarbejde med sognets foreninger og institutioner. For at sikre sammenhængskraften i sognet er det vigtigt at vi har steder vi mødes som f.eks. – skolen, børnehaven, idrætsforeningen, spejderne, kirken, forsamlingshuset, familie og samfund.
Det gode samarbejde i sognet, er et fælles ansvar hvor vi bidrager forskelligt.

Spørgsmål til beretningen: parkeringspladser i byen? Steen Nielsen svar: vi har ingen konkrete forslag til nye parkeringspladser.
H.C.Hansen: I lokalplan 219 er der foreskrevet anlæggelse af parkeringspladser der hvor børnehaven ligger i dag. Friskolen lejer den bygning. Friskolen vil på kort sigt nødigt opgive bygningen.

4. Kassereren aflægger regnskab for 2017.
Regnskabet godkendt

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Orla Hansen, John Jacobsen og Søren Wamsler. Søren modtager ikke genvalg. Orla Hansen, John Jacobsen og Ebbe Hansen valgt

6. Valg af suppleanter.
På valg er Therese Christensen og Ebbe Hansen. Liselotte Lund og Therese Christensen valgt

7. valg af revisorer
På valg H.C.Hansen og Niels Bøgedal. Genvalg til begge

8. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag

9. Evt. Intet

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig:
Steen Nielsen formand
John Jakobsen næstformand
Orla Hansen kasserer
Ebbe Hansen sekretær
Ivar Esager menigt medlem

Referent: Ebbe Hansen

 

 

           

             Generalforsamling i Læborg Sogns Lokalråd 25/2-2017

Beretning 2016

Så er der igen gået et år, Et år hvor der har været har stor aktivitet på flere fronter.
Indvielse af ny tilbygning på Vejen Friskole til over 6mill kr. Det er et rigtig
flot byggeri, som I kan være rigtig stolte af.
Det er selvfølgelig den store tilgang af elever der er baggrund for udvidelsen og som har gjort det nødvendig-men nye elever kommer kun hvis man har noget at tilbyde både pædagogisk og fysiks.
Indvielse af ny boldbane var også en milepæl der blev festlig indviet i forbindelse med sportsfesten en rigtig dejlig plads som ligger perfekt i forhold
til klubhus og multihus. Lokalrådet har sat et beløb af, som kan bruges i fællesskab med andre midler, til etablering af aktivitets muligheder som ikke er boldspil.
Så vil vi også gerne sige tillykke til Niels og Asta med byggeriet ved kirken,
det har pyntet rigtig meget på Læborg by.

Der er nu kommet en løsning på” Kartoffelkogerhuset” som bliver fjernet i den nærmeste fremtid- det vil pynte rigtig meget. Stor tak til dem der står bag økonomien.

Lokalrådet inviterede til borgermøde i april. Formål: udarbejde ny Udviklingsplan for Læborg Sogn
Landdistrikts udvalget i Vejen Kommune vil gerne høre hvordan vi hver især
tror udviklingen vil gå i lige vores område
Det blev en rigtigt stor succes, med et meget stort fremmøde på i alt 85 personer.
Der kom rigtig mange gode ideer og forslag, som vi så senere sammenskrev til en realistisk udviklingsplan for de næste 5-10år for Læborg sogn.
Der blev indsendt lignende planer fra de fleste andre lokalråd i kommunen.
Senere har der været et fællesmøde med lokalrådene og Landistriksudvalget
Hvor de samlede ønsker for udviklingen i landsbyer i Vejen kommune blev fremlagt
Man kan gå ind på vores hjemmeside Læborg.dk og læse mere om Udviklingsplanen.

Vi har igen i år indbudt alle foreninger til dialog møde, alle inviterede mødte op med 1-2 repræsentanter, der blev udvekslet erfaringer og forslag. På mødet kom der forslag fra lokalrådet, om en ” Velkomstpakke” til nye borgere i Læborg sogn. Velkomstpakken vil indeholde et års gratis medlemskab i de fleste foreninger, en informationsfolder om Læborg sogn og en kalender.
Der er nedsat et lille udvalg, som er i gang med at samle informationer til en folder.

Hjemmesiden Læborg.dk var sidste sommer udsat for et hacker angreb og var derfor mere eller mindre brudt ned. Derfor har vi så sammen med andre brugere investeret i en mere fremtids sikret løsning, Det har kostet en del kr, men enten har vi en hjemmeside der fungere, eller også skal vi slet ingen have.
Hjertestarter ved Multihus: Menighedsråd og lokalråd overtager fremover udgifter til service og vedligehold af hjertestarter. Lokalråd skal sørge for afholdelse af kursus i betjening af hjertestarter

Landsbypedel: Alle Landsbyer i Vejen Kommune har nu en ”Landsbypedel” som kontaktperson vedr. mindre vedligehold og reparationer – han holder øje med området. Der ud over har man så en lokal udpeget person som er i tæt kontakt med pedellen. I Læborg er det Orla Hansen.

Fortov: Der vil i løbet af sommer 2017 blive anlagt fortov fra parkeringsplads ved Forsamlingshus til busstoppested på Læborgvej.
Desuden har vi et ønske om fortov langs Læborg Kirkevej mellem Læborggård og Fru Mettes vej, vi tror på det vil blive bevilget i den nærmeste fremtid.
Et ønske er også, at få fortov helt ned til stadion på Læborg Kirkevej.

Kalender er igen i år fuld sponsor betalt, der er desværre lidt fejl og mangler i
den i år det beklager vi. Der vil fremover være flere der skal læse korrektur
på den, men ellers er der stadig et stort ønske om at modtage den.

Grøfterensning: Blev igen afholdt med god deltagelse og vil blive afholdt på samme måde i år, dato 2 april

Fremtiden: Læborg er nu med på den fremtidige Bosætningsplan i landområder
Dvs. Start på byggemodning af kommunale grunde 2019, lokalrådets opgave bliver sammen med kommunen at finde egnede arealer, vi har peget på et område nord for skolen langs Læborgvej, det mener vi stadig kunne være en god løsning

Årets Landsby: Lokalrådet står bag en lille gruppe, som vil prøve at få Læborg
Nomineret, som deltager i konkurrencen om titlen Årets Landsby. Evt. udnævnelse sker i forbindelse med folkemødet på Bornholm til sommer.
Gruppen består af Ebbe, Finn og Steen, måske vil nogen blive kontaktet om oplysninger indstillingen.

Til slut tak til sponsorer af kalender
Tak for samarbejde med bestyrelse og suppleanter.

 

Referat fra Læborg Sogns Generalforsamling d. 25.2.2017


Punkt 1:
H.C. Hansen valgt til dirigent.
Punkt 2:
Stemmetællere Lene S. Nielsen og Finn P. Nielsen.
Punkt 3:
Formandens beretning blev godkendt.
Bemærkninger og kommentarer til formandens beretning:
I forbindelse med hastigheds dæmpning ved skolen, forsamlingshuset og Kirken kom der flere forslag fra forsamlingen. Lokalrådet vil lade Kommunens fagfolk komme med et forslag.
Hjemmesidens link til andre foreninger er ikke opdateret til disses nye hjemmesider. Foreningerne opfordres til at kontakte V Marketing.
Den nye Landsby pedel ordning bliver annonceret på laeborg.dk.
Punkt 4:
Regnskabet godkendt.
Punkt 5:
Forslag til bestyrelsen Steen Nielsen, Ivar Esager og Kenneth Eichmeier.
Valgt til bestyrelsen: Steen Nielsen og Ivar Esager.
Punkt 6:
Forslag til suppleanter: Therese Christensen, Ebbe Hansen og Kenneth Eichmeier.
Valgt som suppleanter: Therese Christensen og Ebbe Hansen.
Punkt 7:
Genvalg af H.C. Hansen og Niels Bøgedal.
Punkt 8:
Ingen indkomne forslag.
Punkt 9:
Ros til modellen med 4 generalforsamlinger på en dag.
Arbejdsgrupper fra Borgermødet er på ”pause” lige nu.
Orla sagde tak til Ib Ravn for hans store indsats i Lokal Rådet gennem 10 år i bestyrelsen.
Referent: Steen Nielsen.

 

 

 

 

 

            Generalforsamling i Læborg Sogns Lokalråd 25/2-2017

                                            Beretning 2016

Så er der igen gået et år,et år hvor der har været  har stor aktivitet på flere fronter.

Indvielse af ny tilbygning på Vejen Friskole til over 6mill kr. Det er et rigtig 

flot byggeri, som I kan være rigtig stolte af.

Det er selvfølgelig den store tilgang af elever der er baggrund for udvidelsen

og som har gjort det nødvendig-men nye elever kommer kun hvis man har noget at tilbyde både pædagogisk og fysiks.

Indvielse af ny boldbane var også en milepæl der blev festlig indviet i forbindelse med sportsfesten en rigtig dejlig plads som ligger perfekt i forhold

til klubhus og multihus. Lokalrådet har sat et beløb af,  som kan bruges i fællesskab med andre midler,til etablering af aktivitets muligheder som ikke er boldspil.

Så vil vi også gerne sige tillykke til Niels og Asta med byggeriet ved kirken,

det har pyntet rigtig meget på Læborg by.

Der er nu kommet en løsning på” Kartoffelkogerhuset” ,som bliver fjernet i den nærmeste  fremtid- det vil pynte rigtig meget . Stor tak til dem der står bag  økonomien.

Lokalrådet inviterede til borgermøde i april. Formål:udarbejde ny Udviklingsplan for Læborg Sogn

Landdistrikts udvalget i Vejen Kommune vil gerne høre hvordan vi hver især

tror udviklingen vil gå i lige vores område

Det blev en rigtigt stor succes, med et meget stort fremmøde på i alt 85 personer.

Der kom rigtig mange gode ideer og forslag, som vi så senere sammenskrev til en realistisk udviklingsplan for de næste 5-10år for Læborg sogn.

Der blev indsendt lignende planer fra de fleste andre lokalråd i kommunen.

Senere har der været et fællesmøde med lokalrådene og Landistriksudvalget

hvor de samlede ønsker for udviklingen i landsbyer i Vejen kommune blev fremlagt

Man kan gå ind på vores hjemmeside Læborg.dk og læse mere om Udviklingsplanen.

Vi har igen i år indbudt alle foreninger til dialog møde,alle inviterede mødte op med 1-2 repræsentanter , der blev udvekslet erfaringer og forslag. På mødet

kom der  forslag fra lokalrådet, om en ” Velkomstpakke” til nye borgere i

Læborg sogn. Velkomstpakken vil indeholde et års gratis medlemskab i de fleste foreninger,en informationsfolder om Læborg sogn og en kalender.

Der er nedsat et lille udvalg, som er i gang med at samle informationer til en folder.

Hjemmesiden Læborg.dk var sidste sommer udsat for et hacker angreb og var derfor mere eller mindre brudt ned. Derfor har vi så sammen med andre brugere investeret i en mere fremtids sikret løsning,det har kostet en del kr.,men enten har vi en hjemmeside der fungere, eller også skal vi slet ingen have.

Hjertestarter ved Multihus:Menighedsråd og lokalråd overtager fremover udgifter til service og vedligehold af hjertestarter. Lokalråd skal sørge for afholdelse af kursus i betjening af hjertestarter

Landsbypedel:  Alle Landsbyer i Vejen Kommune har nu en en ”Landsbypedel

som kontaktperson vedr. mindre vedligehold og reparationer – han holder øje med området. Der ud over har man så en lokal udpeget person som er i tæt kontakt med pedellen. I Læborg er det Orla Hansen.

Fortov: Der  vil i løbet af sommer 2017 blive anlagt fortov fra parkeringsplads

ved  Forsamlingshus til busstoppested på Læborgvej.

Desuden har vi et ønske om fortov langs Læborg Kirkevej mellem Læborggård og Fru Mettes vej. , vi tror på det vil blive bevilget i den nærmeste fremtid.

Et ønske er også, at få fortov helt ned til stadion på Læborg Kirkevej.

Kalender er igen i år fuld sponsor betalt, der er desværre lidt fejl og mangler i

den i år det beklager vi. Der vil fremover være flere der skal læse korrektur

på den,men ellers er der stadig et stort ønske om at modtage den.

Grøfterensning : Blev igen afholdt med god deltagelse og vil blive afholdt på samme måde  i år,dato 2 april

Fremtiden: Læborg er nu med på den fremtidige Bosætningsplan i landområder

Dvs. Start på byggemodning af kommunale grunde 2019, lokalrådets opgave bliver sammen med kommunen at finde egnede arealer, vi har peget på et område nord for skolen langs Læborgvej,det mener vi stadig kunne være en

god løsning

Årets Landsby: Lokalrådet står bag en lille gruppe , som vil prøve at få Læborg

nomineret ,som deltager i konkurrencen om titlen Årets Landsby. Evt. udnævnelse sker i forbindelse med folkemødet på Bornholm til sommer.

Gruppen består af Ebbe, Finn og Steen,måske vil nogen blive kontaktet  om  oplysninger  indstillingen.

Til slut tak til sponsorer af kalender

Tak for samarbejde med bestyrelse og suppleanter.